Skip to main content

Compass Health, Inc.

Patient Non-Discrimination Policy

 

Compass Health, Inc. (“Compass Health” or “company) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Compass Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 

Compass Health:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

 

If you need these services, contact Tim Hodge, Civil Rights Coordinator. If you believe that Compass Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Tim Hodge

200 South 13th St Suite 208

Grover Beach, CA 93433

Phone: (805) 474-7010 ext: 104

Fax: (805) 474-7013

Email: [email protected]

 

You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Tim Hodge is available to help you.

 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available here

 

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Consulte al administrador.

 

Tagalog (Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tingnan ang iyong administrator

 

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電请咨询您的管理员

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Xem người quản trị của bạn

 

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다관리자에게 문의하십시오

 

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Տես ձեր ադմինիստրատորին

 

فارسی (Farsi)

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس  مدیر خود را ببینید

 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Обратитесь к администратору

 

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。管理者に問い合わせてください

 

 

العربية (Arabic)

لحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. راجع المسؤول

 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ

 

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ សូមមើលការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក

 

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  Saib koj cov thawj coj

 

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

 

ภาษาไทย (Thai)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร ดูผู้ดูแลระบบ

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.